Polityka prywatnosci | O.W.G.

REGULAMIN SKLEPU

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie. 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie: a) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; b) Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. c) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego). d) Konto klienta - zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień) itd. e) Regulamin - niniejszy regulamin. f) Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem http://www.osinskiartur.pl, http://rozruszniki.info, http://alts.eu, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom; g) Sprzedawca - Stanisław Osiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "SERWIS-SKLEP ALTERNATORÓW I ROZRUSZNIKÓW Stanisław Osiński" z głównym zakładem pod adresem: Międzyrzecze Górne 552, 43-392 Międzyrzecze Górne, NIP: 5471580152, Regon: 070362958, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Tel/fax +48 (33) 8183064, +48 (33) 8224084,+48 (33) 8153006, +48 608 670 706, +48 500 222 496, email: arturosinski@alts.eu, arturogora@alts.eu, agnieszka@alts.eu, osinskistanislaw@alts.eu, nr rachunku bankowego: 09 1020 1390 0000 6902 0238 4014, 80 1050 1070 1000 0090 7084 5129, PL 67 1050 1070 1000 0091 0307 2352, PL 82 1020 1390 0000 6802 0401 0021. h) Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827). i) Towary - towary (rzeczy) dostępne za pośrednictwem Sklepu. 3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. 4. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności -, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §2 ust. 1,2 i 3.
§2 Składanie zamówień
1. Klient może dokonywać zakupów Towarów za pośrednictwem Sklepu poprzez zaznaczanie opcji "Koszyk", "Zamów" przy wybranym Towarze, obie opcje są dostępne tylko dla osób zarejestrowanych. 2. Podczas rejestracji, klient ma do wyboru trzy rodzaje kont: 'Osoba', 'Firma', 'Sklep'. Konto 'Osoba' przeznaczone jest dla osób prywatnych, wymagane jest podanie Imienia, Nazwiska, Adresu, Email-a, nr Tel, forma rozliczenia: Paragon. Konto 'Firma' przeznaczone jest dla firm prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest podanie Nip-u, Nazwy Firmy, Adresu, Email-a, nr Tel., forma rozliczenia: Faktura Vat. Konto 'Sklep' jest identyczne jak konto 'Firma', głównie przeznaczone dla Hurtowni i Sklepów motoryzacyjnych, różnica polega na przeprowadzonym wywiadzie z Firmą w celu dostosowania odpowiedniej grupy rabatowej. Istnieje możliwość zmiany rodzaju konta w dowolnym momencie, wystarczy się z nami skontaktować. Podczas rejestracji ustawia się dla Klienta na stałę typ dokumentu jako "Faktura" dla konta tyou 'Firma' lub 'Sklep', "Paragon" dla konta typu 'Osoba', typ płatności na "gotówkę" (domyślnie) (po rejestracji można się starać z poziomu ustawień konta o zmianę typu płatności) , "przelew", "pobranie" oraz określa się domyślny sposób dostawy towarów na "Odbiór osobisty" lub "Wysyłka kurierem" (również możliwość zmiany z poziomu ustawień). 3. Po zalogowaniu się i wybraniu Towaru, Klient powinien: a) kliknąć w opcję "Koszyk" lub "Zamów" i zweryfikować cenę oraz ewentualnie zmodyfikować ilość towarów znajdujących się w "Koszyku", b) zaakceptować treść "regulaminu" i "polityki prywatności i plików cookie". - a następnie kliknąć "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty". 4. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1,2 i 3, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy wybranego Towaru/ów, po wyświetlonych przez system cenach oraz podanych kosztach dostawy i płatności. 5. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 4, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia). 6. Sprzedawca po otrzymaniu oferty może podejmować czynności celem weryfikacji tożsamości Klienta, w szczególności w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 7. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia). Akceptacja zamówienia następuje w formie wiadomości przesłanej Klientowi pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta w zamówieniu. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 3 lit. a powyżej. 8. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia). 9. Za poprawność zamówienia odpowiedzialność ponosi Klient. "Sprzedający" zrzeka się odpowiedzialności za niewłaściwe użycie serwisu internetowego, np. w przypadku użycia loginu i hasła Klienta przez osoby nieupoważnione i złożenia przez nie zamówienia w imieniu Klienta, przy czym ustęp ten nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami. 10.Sprzedawca przewiduje możliwość zawierania umów sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie z pominięciem serwisu internetowego, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego itd. W takim przypadku, umowa zawarta zostanie z pominięciem procedury określonej w §2 ust, 1-7 i dalszych zapisach niniejszego regulaminu, po: a) podaniu przez Klienta danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (imienia, nazwiska lub firmy, adresu, adresu wysyłki jeśli jest inny oraz adresu poczty elektronicznej a w przypadku przedsiębiorców- także NIP oraz REGON), b) osiągnięciu przez strony porozumienia co do rodzaju i ilości Towarów, a także kwestii określonych w §2 ust. 2 i 3 lit. Niezwłocznie po osiągnięciu porozumienia Sprzedawca prześle Klientowi za pomocą poczty elektronicznej, fax-em lub przy wykorzystaniu innego Trwałego nośnika informację obejmującą: a) kopię niniejszego regulaminu oraz b) treść uzgodnionego zamówienia. Umowa sprzedaży Towarów zawarta jest z chwilą, gdy Klient potwierdzi warunki określone w ww. informacji, co zostanie utrwalone na Trwałym nośniku. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi okoliczność zawarcia umowy sprzedaży Towarów na Trwałym nośniku.
§3 Zapłata
1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności: - płatność "za pobraniem" - przelew bankowy - gotówka (odbiór osobisty) Klient weryfikuje sposób płatności w formularzu zamówienia. 2. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, sposobu płatności (ustalany po rejestracji (domyślnie - pobranie)). Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu. 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT lub paragon (zgodnie z wyborem Klienta) i załącza ów dokument do Towaru. 4. W przypadku płatności przelewem bankowym, zapłata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności "za pobraniem" - z chwilą dostawy Towarów. 5. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: 80 1050 1070 1000 0090 7084 5129
§4 Realizacja zamówienia i dostawa Towarów
1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności "za pobraniem") lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym). 2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia. 3. Możliwe sposoby dostawy to: - kurier, - odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy pod adresem wskazanym w §1. 4. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy). Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §2. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu. W przypadku zamówienia o wartości przekraczającej 500 zł netto, koszty dostawy kurierem pokrywa Sprzedawca. 5. W przypadku przesyłek zagranicznych, Klient informowany jest o czasie i koszcie dostawy w odrębnej korespondencji. W takim przypadku, umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą, gdy Sprzedawca i Klient porozumieją się co do czasu i kosztu dostawy. 6. W przypadku zamówienia na produkt, który podlega sprowadzeniu z zagranicy ceny mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany wysokości ceny, powstałej po złożeniu zamówienia a przed wysyłką towaru Klient zostanie poinformowany o zmianie ceny, o jej wysokości i o możliwości odstąpienia od umowy. W razie zaakceptowania nowej ceny w sposób wyraźny towar wraz z fakturą VAT zostanie przesłany na adres Klienta. 7. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 2 Dni Roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Czas, w którym Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę, uzależniony jest natomiast od wybranego sposobu dostawy - i wynosi: - 2 Dni Robocze - kurier, - Niezwłocznie - odbiór osobisty 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 7 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną - chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta. 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zamówienia jeśli niedotrzymanie terminu jest wynikiem działania siły wyższej (np. powodzi, huraganu, śnieżycy itp.) lub niedotrzymanie terminu nastąpiło z wyłącznej winy Klienta. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu niedotrzymania terminu nie dotyczy Klientów będących Konsumentami. 10.W razie złożenia zamówienia przez Klienta niebędącego Konsumentem na produkty niedostępne w danym momencie w magazynie, a które są specjalnie sprowadzane, anulowanie zamówienia po jego potwierdzeniu nie jest możliwe. 11.Klienci proszeni są o dokładne sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, a przypadku stwierdzenia, iż jest ona uszkodzona lub wybrakowana - o odmowę odbioru i podpisanie odpowiedniego protokołu. Wykonanie wspomnianych czynności nie stanowi przy tym obowiązku Klienta będącego Konsumentem.
§5 Odpowiedzialność za wady
1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci Towarów lub inni gwaranci w dołączanych do towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym. 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów w przypadku Klientów będących Konsumentami na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi za wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121). 3. Wady towarów (reklamacje) można zgłaszać między innymi: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@alts.eu b) w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1. 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać: a) nr faktury lub paragonu wystawionych w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja. b) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła. c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji d) w przypadkach szczególnych niektórych towarów (regeneracja sprężarek klimatyzacji) producent/dystrybutor wymaga 100% wypełnionej i złożonej dokumentacji/ karty gwarancyjnej (karty i warunki gwarancji od producentów podzespołu), które należy dostarczyć wraz z niezbędnymi załącznikami podczas składania reklamacji, - przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie. 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: Stanisław Osiński, Serwis-Sklep Alternatorów i Rozruszników, Międzyrzecze Górne 552, 43-392 Międzyrzecze Górne.
§6 Konsumenckie prawo odstąpienia
1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. 2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu. 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie: a) Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres: Stanisław Osiński Serwis-Sklep Alternatorów i Rozruszników, Międzyrzecze Górne 552, 43-392 Międzyrzecze Górne niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient. b) Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta. c) Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
§7 Dane osobowe
1. Poprzez rejestrację i dokonanie zamówienia zgodnie z §2, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych podczas rejestracji i podczas składania zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza - do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji). 2. Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Sprzedawca - którego szczegółowe dane podano w §1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.; dalej: uodo) lub niniejszego regulaminu. 3. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych. 4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. 5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu. 6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisu prawa. Poniżej znajduje się załącznik uzupełniający zakres danych osobowych, polityki wykorzystania plików cookies (ciasteczek) czy obecnej Polityki Bezpieczeństwa. Link Bezpośredni - Polityka Cookies, Polityka Prywatności, Dane osobowe uzupełnienie.
§8 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu
1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.): a) udostępnianie zawartości Sklepu b) zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej. 3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu 4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści. 5. Klient zobowiązuje się do a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy, 6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: arturosinski@alts.eu. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę
§9 Zmiany regulaminu
1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku: a) Konsumenci zostaną poinformowani o zmianach poprzez stosowną informację na stronie internetowej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie. b) Konsumenci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu. 2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §8 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym - z zastrzeżeniem §9 ust. 3 poniżej. 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Konsumentów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.
§10 Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie. 2. W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]). Załącznik nr 1 do regulaminu - wzór formularza odstąpienia (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: Stanisław Osiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, Międzyrzecze Górne 552, 43-392 Międzyrzecze Górne Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
Data Odboiru .....................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .....................................................
Adres konsumenta(-ów) .....................................................
Podpis konsumenta(-ów) .....................................................
Data .....................................................
(*) Niepotrzebne skreślić. Załącznik nr 2 do regulaminu - POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH osinskiartur.pl, alts.eu Link Bezpośredni - Polityka Cookies, Polityka Prywatności, Dane osobowe uzupełnienie. Załącznik nr 3 do regulaminu- Ogólne Warunki Gwarancji dla Klientów niebędących Konsumentami. 1. Sprzedawca udziela wszystkim Klientom, nie będącym Konsumentami, gwarancji jakości na Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, co do których brak gwarancji udzielonej przez osobę trzecią - na zasadach określonych w niniejszych "Ogólnych Warunkach Gwarancji dla Klientów niebędących konsumentami" (dalej: gwarancja). 2. Gwarancja udzielona jest na okres, w zależności od produktu oraz dostawcy: - produkty regenerowane 6 miesięcy, - produkty nowe 12 miesięcy, - produkty nowe 24 miesięcy (w przypadku gdy producent/dostawca to wyraźnie zaznaczył) od daty sprzedaży wynikającej z faktury VAT. 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze (ukryte wady produkcyjne lub materiałowe), które ujawniły się i zostały niezwłocznie zgłoszone Sprzedawcy w okresie gwarancji. 4. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane, gdy okaże się, że: a) wada w Towarze powstała w wyniku nieprawidłowego zamontowania, b) wada w Towarze powstała podczas transportu, c) Towar był niewłaściwie używany, wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub niewłaściwie konserwowany, d) nie stosowano zalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych, e) awaria urządzenia, w którego skład wchodził reklamowany Towar, spowodowała jej niewłaściwe funkcjonowanie lub uszkodzenie, f) Towar został uszkodzony mechanicznie przez Klienta lub osoby trzecie, g) wada zaobserwowana przez Klienta nie występuje w normalnych warunkach eksploatacji, h) Towar został poddany samowolnej przeróbce, modyfikacji, naprawie lub został rozmontowany; i) wada powstała w wyniku normalnego zużycia eksploatacyjnego Towaru. j) wada Towaru została zgłoszona Sprzedawcy po 7 dniach od jej ujawnienia. 5. Zgłoszenia gwarancyjne będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę (dotyczy Towaru którego producent rozpatruje reklamację na terytorium Polski, dla towaru którego producent rozpatruje reklamację poza terytorium Polski, czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 3 miesięcy) kompletnego zgłoszenia oraz Towaru, do którego się odnosi. 6. Zgłoszenie wady powinno spełniać warunki określone w §5 ust. 4 regulaminu. Zgłoszenia nie spełniające tych warunków zostaną pozostawione bez rozpoznania. 7. Klient zobowiązany jest wysłać lub dostarczyć reklamowany towar na adres: Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, 43-392 Międzyrzecze Górne 552 z dopiskiem REKLAMACJA. Wysyłka i dostawa odbywają się w całości na koszt wysyłającego. Przesyłki a) wysłane na koszt odbiorcy, b) nie zawierające zgłoszenia reklamacyjnego c) nie odnoszące się do wcześniej dokonanego zgłoszenia - nie będą przyjmowane. 8. Informacje o statusie danego zgłoszenia Klient może uzyskać drogą elektroniczną, wysyłając email na adres aturosinski@alts.eu, zamowienia@alts.eu, lub telefonicznie. 9. Sprzedawca zobowiązany jest każdorazowo poinformować Klienta o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia. 10.W przypadku uznania roszczenia z tytułu gwarancji, Sprzedawca według swojego wyboru wymieni Towar na taki sam Towar wolny od wad lub na Towar podobny o parametrach nie gorszych niż Towar reklamowany lub dokona zwrotu na rzecz Kupującego zapłaconej ceny w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od daty uznania zgłoszenia gwarancyjnego. 11.W przypadku nieuznania roszczenia z tytułu gwarancji, Klient jest zobowiązany do odbioru towaru na własny koszt w ciągu 7 dni od otrzymania stanowiska Sprzedawcy w przedmiocie nieuznania roszczenia. Jeżeli w terminie 30 dni od daty otrzymania odmowy uznania roszczenia Klient nie odbierze towaru, Sprzedawca dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na rzecz Klienta jakiegokolwiek odszkodowania. 12.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w związku z wystąpieniem wady i nie pokrywa kosztów montażu i demontażu towaru oraz innych ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z używaniem wadliwego towaru, jak i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone korzyści, w tym utratę klientów, zmniejszenie sprzedaży lub zysków, utratę dobrego imienia firmy lub szkód powstałych w związku z postępowaniem wszczętym przez osoby trzecie. 13.W przypadku uznania reklamacji lub jakichkolwiek innych roszczeń przez Klienta wobec jego klienta bez uprzedniego poinformowania Sprzedawcy o zgłoszonej reklamacji i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przez Sprzedawcę według zasad określonych w niniejszych "Ogólnych Warunkach Gwarancji dla Klientów niebędących Konsumentami", Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji wobec Klienta. 14.Zastrzega się, że niedopełnienie przez Kupującego jakichkolwiek postanowień Regulaminu lub "Ogólnych Warunków Gwarancji dla Klientów niebędących konsumentami" powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności Sprzedawcy tytułem gwarancji. 15.Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta z tytułu rękojmi za wady towaru wynikające z przepisów kodeksu cywilnego. Dotyczy to zarówno Towarów, w odniesieniu do których Sprzedawca udziela gwarancji, jak i wszystkich innych Towarów.
CARGO
WoodAuto
Auto Starter
Prestolite
Leece Neville
Iskra -> Letrika
Letrika -> Iskra
Ika - GeBe
Mobiletron
Saprisa
Valeo
Bosch
Ghibaudi
Wilson
NTN
Koyo
WAI
Delco Remy
Magneti Marelli
MITSUBISHI
Zen
ZM
ERA
HUCO
Woodward
MAHLE
Kissling
INA FAQ
DENSO
Dixie
AMATEK
Carbotech
Magneton
DOOSAN
Hitachi
Niermann