Galeria

Techniczne Informacje

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

TESTER REGULATORÓW NAPIĘCIA COM, PD (MASTERALT)

  • TESTERY Kategoria
  • ZAMIENNIK Producent
  • 12143 Identyfikator
  • 3400.00 PLN Cena 3400.00 PLN
  • 0.00 Stan
  • TESTER COM Identyfikator

Opis

Dost�?pny ciekawy artyku?? w podobnym temacie:

Testery alternator??w i rozrusznik??w

Zamiennik:
RTCOM01

Magneti Marelli Aftermarket - sprzedaje praktycznie identyczne urz�?dzenia pod nazw�? MasterAlt. (Intersuj�?cy opis dzia??ania urz�?denia znajduje si�? w Magazynie - Autonaprawa | Stycze?? 2014)
Przy okazji zapraszamy do zapoznania si�? z naszym artyku??em w numerze Grudniowym Autonaprawy.

Dodatkowe Informacje

Charakterystyka og??lna testera.Tester ARC-011 jest urz�?dzeniem, kt??re generuje przebiegi odpowiadaj�?ce rzeczywistym warunkom pracy
regulator??w napi�?cia w poje??dzie.

Tester ARC-011 s??u??y do sprawdzenia alternator??w zamontowanych w poje??dzie po roz??�?czeniu z instalacj�?
samochodow�? lub na stole probierczym, a tak??e samych regulator??w-dodatkowo u??ywaj�?c standardowego testera.


Tester ARC-011 umo??liwia stwierdzenie, czy regulator napi�?cia jest w stanie poprawnie komunikowa�? si�? z ECU
w samochodzie i czy prawid??owo reaguje na zadane parametry.
Obs??ugiwane standardy sterowania:


1.COM-interfejs LIN, BSS, (BSD)
2.SIG-Ford
3.P-D-Mazda
4.L-RVC-GM
5.RLO-Toyota
6.Inne-programowany generator PWM
Opis wprowadze?? :

RC -pod??�?czenie sygna??u COM lub wyj??cie PWM
M -wej??cie monitoruj�?ce DFM
B+ -dodatni biegun akumulatora w badanym obwodzie, zasilanie testera
B- -ujemny biegun akumulatora w badanym obwodzie, zasilanie testeraObs??uga urz�?dzenia:
Tester ARC-011 w??�?cza si�? automatycznie po pod??�?czeniu zasilania do
zacisk??w B+ i B-. Pojawia si�? wtedy menu wyboru przedmiotu testowania.

??�?dany parametr wybiera si�? obracaj�?c pokr�?t??em i zatwierdza przez
kr??tkie wci??ni�?cie pokr�?t??a, co powoduje przej??cie w tryb testu.

W tym momencie na wy??wietlaczu pojawiaj�? si�? nast�?puj�?ce informacje:
-napi�?cie panuj�?ce w badanym obwodzie (du??e cyfry)
-napi�?cie zadane ( ma??e cyfry na g??rze wy??wietlacza)
-stopie?? obci�???enia alternatora DF-DFM [%]

Przewody RC oraz M nale??y pod??�?czy�? do w??a??ciwych pion??w w gnie??dzie
regulatora napi�?cia.

Nale??y mie�? na uwadze, ze niekt??re regulatory do prawid??owego dzia??ania
wymagaj�? dodatkowo pod??�?czenia innych sygna????w (najcz�???ciej B+) osobnym
przewodem.

Przew??d M podczas pracy w trybie COM mo??e pozosta�? niepod??�?czony.

W trybie testowania obracanie pokr�?t??em zmienia warto??�? zadanego napi�?cia.
Podczas sprawdzania nale??y obserwowa�?, czy zmiana warto??�? zadanego
napi�?cia powoduje odpowiadaj�?c�? zmian�? napi�?cia na wyj??ciu alternatora/
regulatora oraz czy odczyt DFM odpowiada stanowi faktycznemu.


W trybie generatora PWM pokr�?t??em mo??na regulowa�? cz�?stotliwo??�?
(w zakresie 0-250 Hz) i wsp????czynnik wype??nienia generowanej
fali prostok�?tnej, prze??anczaj�?c si�? pomi�?dzy tymi parametrami przez
kr??tkie naci??ni�?cie pokr�?t??a.


Wyj??cie z trybu testowania odbywa si�? przez przytrzymanie wci??ni�?tego pokr�?t??a.
Ponowne przytrzymanie pokr�?t??a daje dost�?p do dodatkowych funkcji, takich jak:
- kalibracja odczytu napi�?cia
- regulacja kontrastu wy??wietlacza

Reklama Google
Zgłoś / błąd

Alternatywy

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Brak referencji

Stosowany / Aplikacja

Brak aplikacji

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2019 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | gameman@o2.pl | +48 608 670 706
CARGO
WoodAuto
Auto Starter
Prestolite
Leece Neville
Iskra -> Letrika
Letrika -> Iskra
Ika - GeBe
Mobiletron
Saprisa
Valeo
Bosch
Ghibaudi
Wilson
NTN
Koyo
WAI
Delco Remy
Magneti Marelli
MITSUBISHI
Zen
ZM
ERA
HUCO
Woodward
MAHLE
Kissling
INA FAQ
DENSO
Dixie
AMATEK
Carbotech
Magneton
DOOSAN
Hitachi
Niermann